Звіти щодо виконання проекту

Річний звіт щодо виконання проекту за 2014 рік

Завантажити звіт

Загальний огляд
Впродовж першого року впровадження проекту було чітко означено його завдання, а також проаналізовано ресурси, потрібні для виконання його перших етапів. Попри адміністративну затримку з початком реалізації проекту на один місяць (відбулася затримку із надходженням грантових коштів), координатори INOTLES зуміли зорганізувати комунікацію і роботу колег з університетів-партнерів у спосіб, який дозволив дотриматися первинного графіку.

Від початку діяльності проекту було налагоджено якісні канали комунікації, а також було здійснено розподіл завдань і сфер відповідальності між партнерськими університетами. З метою визначення механізмів моніторингу і розробки стратегії забезпечення якості було розроблено відповідний довідник із питань забезпечення якості. Координатор кожного з етапів проекту (WP) взяв на себе завдання скоординувати перегляд первинно запланованої діяльності за проектом і підготувати документ із чітким планом реалізації запланованого, з визначенням відповідальних та графіком для кожного із університетів консорціуму.       

Додатково було запрошено зовнішнього експерта для моніторингу стану реалізації проекту. Зовнішній експерт безпосередньо спостерігав за виконанням  завдань декількох етапів проекту, надав певні практичні рекомендації і підготував зовнішній піврічний звіт.   

Всі заплановані види діяльності і завдання було виконано без виникнення особливих перепон чи затримок. Результати 2-го етапу проекту (WP2) стали основою для подальшої діяльності, зокрема для проведення очного і дистанційного тренінгу для викладачів та IT-спеціалістів(3-й етап, WP3) з університетів країн ЄС і країн-партнерів.     

У другій половині 2014 року було зорганізовано обмін досвідом і проведено тренінг з інноваційних методик викладання, як от моделювання, проблемне навчання, дистанційне навчання та змішане навчання. Ці зустрічі і тренінги отримали дуже схвальні відгуки серед учасників з країн ЄС та країн-партнерів. На першу відкриту подію проекту, проведена у червні 2014 року у Брюсселі, було запрошено колег з-поза консорціуму, подія викликала інтерес та відгук серед ширшої академічної громади, а також серед інших зацікавлених стейкхолдерів. Інтернет-платформу проекту, яку було «активовано» в один із перших місяців діяльності, відвідало близько 400 користувачів, серед них як члени консорціуму INOTLES, так і зовнішні відвідувачі.     

Водночас під час реалізації проекту виникло декілька непередбачених первинним планом обставин і потреба до прийняття відповідних до цих викликів рішень. Так, було скорочено термін 2-го етапу проекту (WP2) для того, щоб його результати були готові до обговорення на зустрічі у Брюсселі 18-21 червня 2014 року. Також попри те, що тренінги для викладачів були очікуваними, а по проведенні отримали позитивні відгуки серед більшості учасників, у декотрих із останніх виникли проблеми щодо якісної участі у таких інтенсивних заняттях з причин професійної перевантаженості, недостатніх навичок електронного спілкування, а також, в інших випадках, із-за виявленої невисокої реальної зацікавленість у впровадженні дистанційного чи змішаного навчання в університетах деяких з учасників.      

Загалом діяльність за проектом, впродовж першого року його реалізації, відповідала первинній проектній заявці і проводилася у заплановані терміни; непередбачені ситуації розглядалися щонайшвидше і вирішувалися у найбільш оптимально можливий спосіб.     

Піврічний звіт щодо виконання проекту, червень 2015 року

Підготовлено Еніко Ковачем
Завантажити звіт

Загальний огляд
Темою проекту INOTLES, поза сумнівом, є один із найважливіших викликів щодо забезпечення якісного викладання європейських студій в університетах країн-партнерів, яким є запровадження інноваційних педагогічних методів і методик, в основі яких - ідея активного викладання та інтерактивного навчання.      

Із вже отриманого досвіду реалізації проекту випливає, що основним промоутерами використання методів моделювання, проблемного, та дистанційного навчання в університетах ЄС є центри досконалості з інноваційних методів викладання і навчання. Значний теоретичний і практичний досвід, накопичений цими центрами, викликає неабиякий інтерес серед колег з університетів-партнерів з-поза ЄС, останні зацікавлені впроваджувати ці методи у своїх класах і потребують для цього певних рекомендацій та настанов.    

Станом на сьогодні вже можна представити низку досягнень проекту. Так, одним із найбільших досягнень проекту станом на зараз стало проведення систематичних тренінгів, координованих колегами з університетів ЄС - вже сьогодні ці тренінги знайшли своє «продовження» у спробах колег з університетів країн-партнерів застосувати інноваційні методи викладання у своїх класах. Водночас таких викладачів, які дійсно активно долучені до діяльності проекту, є поки не дуже багато. В довгостроковій перспективі саме ці ентузіасти (а також партнери з університетів ЄС) мають стимулювати до більш активної позиції своїх колег, які викладають європейські студії або суміжні дисципліни в університетах країн-партнерів. Адже потенціал і можливості, які відкривають згадані методики викладання і ресурси мережі INOTLES є дуже широкими. І саме активне використання цих здобутків учасниками проекту з країн-партнерів є запорукою успіху проекту INOTLES.          

Оцінка результатів виконання таких завдань, як перегляд змісту п’яти дисциплін, аналіз і спроба наближення структури і змісту навчальних курсів, які будуть паралельно викладатися в усіх університетах-учасниках проекту, а також започаткування Центрів європейських студій, ще попереду. Водночас виконання цих завдань вже розпочато і проект має достатньо потенціалу, щоб виконати більшість (якщо не все) із запланованого.     

Водночас вважаю доцільним наголосити на декількох моментах, які важливі  для досягнення кращих результатів. Деякі з них, як от потреба запровадження лінійної системи комунікацій та більш активного використання партнерами інтернет-технологій (як от Інтранет), є скоріше технічними та адміністративними, водночас ці нюанси сприяли б якіснішій реалізації проекту. Інші, як от перегляд більшої кількості навчальних курсів, які викладаються в університетах країн-партнерів, або ж дистанційне «відвідання» оновлених курсів / оцінка партнерами з ЄС (і з країн-партнерів) впровадження щойно вивчених інноваційних методів «в режимі реального часу» могли б зміцнити отримані результати, сприяти остаточному «затвердженню» нових сучасних курсів та їхніх програм в тих університетах країн-партнерів, які зацікавлені в активному використанні інноваційних методів викладання і навчання. Третій вид рекомендацій стосується можливого ранішого, аніж передбачено проектом, започаткування Центрів європейських студій для того, щоб впевнитися у можливості їхнього функціонування як ефективних, якісних і сталих одиниць (навіть якщо ці центри заплановано інтегрувати до вже існуючих у університетах структур).  

Підсумкова оцінка здобутків, результатів, а також рівня виконання первинних завдань буде представлена у фінальному звіті наприкінці дії проекту.