კვლევა ევროპისმცოდნეობის შესახებ

INOTLES-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ევროპისმცოდნეობის სწავლების მიმართულებით საერთაშორისო კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა არსებული მდგომარეობისა და სწავლების მეთოდების დეტალურად გარკვევას, ასევე პრაქტიკული ინფორმაციის გაგებას თუ რა კურსები ისწავლება ტრადიციული და ინოვაციური სწავლების მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით.

კვლევის მეთოდოლოგია

კონტექსტი, მაგალითი და მონაცემები

ვებ-ზე დაფუძნებული LimeSurvey-ის პროგრამული უზრუნველყოფა იქნა გამოყენებული ანონიმური გამოკითხვისთვის, რომელმაც საშუალება მოგვცა განსაზღვრულიყო ონლაინ კითხვარი, შეგროვებულიყო მონაცემები და კვლევაში მონაწილეობა უფასოდ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. კვლევაზე მოწვევა გაეგზავნა იმ ლექტორებს, რომლებიც ევროპისმცოდნეობის კურსებს ასწავლიან მსოფლიოში (როგორც სამაგისტრო, ისე საბაკალავრო დონეზე), ევროპისმცოდნეობასთან დაკავშირებული, ძირითადი ევროპული და საერთაშორისო ქსელების მეშვეობით (როგორიცაა UACES, ECPR, EUSA, და ა.შ.) აგრეთვე INOTLES-ის ვებ-საიტის და INOTLES პროექტის პარტნიორების პირადი პროფესიული ქსელების მეშვეობით.

კვლევამ თავი მოუყარა მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვის პასუხებს, რომელთა უმრავლესობა იყო ევროპის კონტინენტიდან, კერძოდ, ევროკავშირის უნივერსიტეტებიდან, რასაც მოჰყვა დიდი რაოდენობა პასუხებისა ჩრდილოეთ ამერიკიდან და აზიიდან. სულ შეგროვდა 324 პასუხი 2014 წლის მარტიდან მაისამდე, 182 სრულად შევსებული და 142 არასრულად შევსებული პასუხები. ეს უკანასკნელები (არასრული პასუხები) არ იქნა გათვალისწინებული ანალიზის გაკეთებისას.

კვლევის მეთოდოლოგია, ნაწილობრივ, აგებულია წინა გამოკითხვაზე, რომელიც განხორციელდა  SENT პროექტის [1] ფარგლებში 2009-2010 წლებში, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ევროპისმცოდნეობის სწავლების ევოლუციის შედარებითი მიმოხილვა. მთავარი მიზანი იყო, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო საიდენტიფიკაციო უწყვეტობის, პედაგოგიური მიდგომების ცვლილების და ევროპისმცოდნეობის სწავლების ფარგლებში გამოყენებული ტრადიციული და ინოვაციური სწავლების მეთოდებისა და ინსტრუმენტების შესაძლებლობა.

მსგავსად SENT-ის კვლევისა, წინამდებარე კვლევა შეიქმნა ტრადიციულ და ინოვაციურ სწავლების მეთოდებზე დაფუძნებით, რომლებიც დაეყრდნენ ჰანნანისა და სილვერის, (2000) ასევე, ბეიქერისა და უოთსის (2001) კატეგორიებს. INOTLES-ის გამოკითხვის კონკრეტული მიზანი მიმართული იყო ტრადიციული და ინოვაციური სწავლების მეთოდების და ინსტრუმენტების გამოკვლევისა და დადებითი თუ უარყოფითი მხარეების იდენტიფიცირებისაკენ.

კითხვარი
კითხვარი მოიცავდა სამ ძირითად ნაწილს:

ნაწილი I: ზოგადი ინფორმაცია ლექტორის შესახებ

 • ინსტიტუციური კუთვნილება, აკადემიური თანამდებობა
 • ექსპერტიზის სფერო, ევროპისმცოდნეობაში პედაგოგიური გამოცდილება 

ნაწილი II: ზოგადი ინფორმაცია კურსის და კლასის შესახებ

 • კურსის წარსული (დისციპლინა, ხარისხის ტიპი, კურსის დონე: BA, MA, PhD, გამოყენებული ინტერდისციპლინარული და მულტი დისციპლინარული მიდგომა)
 • კლასის შემადგენლობა და მახასიათებლები  (ენა, სტუდენტების რაოდენობა, ECTS)

ნაწილი III: პედაგოგიკა - სწავლების მეთოდები და ინსტრუმენტები

 • განსხვავება ტრადიციულ და ინოვაციურ მეთოდებსა თუ ინსტრუმენტებში
 • ყველაზე ხშირად გამოყენებული სწავლების მეთოდი თუ ინსტრუმენტი, მათი დადებითი მხარეები და გამოწვევები

კვლევის შედეგები

Part I: general information about lecturer

 • 65% Senior staff (Associate Prof. Full Prof, Senior researchers)
 • 20% Junior Staff (Assistant Prf. Lecturers)
 • 15% PhDs and Postdocs

Graph 1. Lecturer’s teaching experience in ES

Part II: general information about course and class

Graph 2. Main subject of the course

Graph 3. Course level

Graph 4. The teaching approach used for teaching the specific course

Composition and characteristics of the class

 • English as language of instruction: 59.60%
 • Average nr. of students
  • less than 20 (36.7%)
  • less than 20 (36.7%)
  • 20-30 (30.3%)
  • 30-40 (8.4%)
  • more than 40 (24.5%)

Part III: pedagogy
 teaching methods and tools

Table 1.  Innovative teaching methods applied often or sometimes

Table 2. Teaching tools applied often or sometimes

Note: Survey dataset to be available here soon.

[1] The Network of European Studies – SENT – brought together 70 partners from all EU members and candidates and other countries worldwide. Its major objective was to provide a comprehensive, comparative, cross national and cross-disciplinary picture of the developments in European Studies. See BARONCELLI, S. et al. (Eds.) Teaching and learning the European Union: traditional and innovative methods. Dordrecht: Springer, 2013.

PDF downloads: